Stichting Musea Heiligerlee


Heiligerlee is nauw verbonden met de bekende veldslag die hier plaats vond in 1568 en als het begin van de Tachtigjarige Oorlog wordt beschouwd. Daarnaast was het de thuisbasis van een van de bekendste klokkengieters van Europa. In Heiligerlee bevinden zich twee musea die beiden deze verhalen levend houden: Museum Slag bij Heiligerlee en het Klokkengieterijmuseum.

In 2012-2013 zijn in opdracht van de Stichting Musea Heiligerlee zowel het Klokkengieterijmuseum als het museum Slag bij Heiligerlee gerenoveerd en van nieuwe presentaties voorzien. Daarnaast is voor beide musea een educatief programma ontwikkeld.

Vrijwilligers


Zowel het museum Slag bij Heiligerlee als het Klokkengieterijmuseum worden volledig gerund door een betrokken team van vrijwilligers. Nieuwe, enthousiaste vrijwilligers zijn altijd van harte welkom!

Ben jij die enthousiaste vrijwilliger die wij zoeken?
Hoe wordt een kerkklok gemaakt? Hoe ziet een gietkuil eruit? In het Klokkengieterijmuseum kan de bezoeker zien en ervaren hoe dit gemaakt werd. Dit alles in het geheel gerestaureerde fabriekspand van de klokkengietersfamilie Van Bergen te Heiligerlee.

Vind jij het leuk om de bezoeker meer te vertellen dan wat het museum zelf vertelt? Vind jij het een uitdaging om groepen enthousiast te maken en bijvoorbeeld een gietdemonstratie te geven? Dan ben jij de vrijwilliger die wij zoeken!

Vrijwilligers krijgen een interne opleiding en begeleiding.

Is je interesse gewekt en wil je graag deel uit maken van het enthousiaste en betrokken team van vrijwilligers, dan nodigen we je uit om per mail te reageren: info@museaheiligerlee.nl. Indien je informatie wilt naar aanleiding van bovenstaande kun je contact opnemen met Joost van Linge 0597-769 010.


Bestuur


Het bestuur van de Stichting Musea Heiligerlee bestaat uit:
Anne Marie Knottnerus (voorzitter)
Ricky van den Aker (secretaris)
Dick Blokhuizen (penningmeester)
Liesbeth Jansen (lid)

RSIN 805224622
KvK 41015471


Hoofdlijnen Beleidsplan Stichting Musea Heiligerlee

Oktober 2018

Statutaire doelstelling
De doelstelling van de Stichting Musea Heiligerlee, als vermeld in haar statuten, zijn:
a) Het beheren van de expositie van de Slag bij Heiligerlee;
b) Het beheren van het Klokkengieterijmuseum te Heiligerlee;
c) Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Werkzaamheden van de Stichting
De Stichting wil het cultuurhistorisch erfgoed van Heiligerlee en omgeving bewaren en presenteren. In samenwerking met relevante organisaties richt het in en exploiteert het een tweetal instellingen: het Klokkengieterijmuseum en het museum Slag bij Heiligerlee.
Het Klokkengieterijmuseum bewaart en presenteert de historie en de technieken van het klokken- en geelgietersambacht en de rol daarin van de familie Van Bergen. Het beleid is erop gericht om binnen afzienbare termijn te voldoen aan de criteria van ICOM en de status van Geregistreerd Museum te behalen.
Het museum Slag bij Heiligerlee houdt de belangstelling levend voor de Slag bij Heiligerlee op 23 mei 1568 en voor de oorzaken, aanleiding en gevolgen daarvan voor het verloop van de Tachtigjarige Oorlog. Het wil zich minder richten op de museale behoudsfunctie, maar zal zich in de komende jaren ontwikkelen tot een moderne, aansprekende presentatie van een sleutelmoment in onze geschiedenis.

Wijze van fondsenwerving
De Stichting verwerft haar inkomsten uit
a) Entreegelden;
b) Omzet uit souvenirverkoop, catering en evenementen;
c) Sponsoring, subsidies, giften en nalatenschappen;
d) Overige wettelijke middelen.

Vermogensbeheer
De Stichting doet niet aan actief vermogensbeheer. De minimaal overtollige middelen staan op een spaarrekening bij een reguliere bank.

Beloningsbeleid
De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
De gastheren en -vrouwen ontvangen een vrijwilligersvergoeding welke voldoet aan de wettelijke regels en valt binnen de gestelde maxima.

Bestemming liquidatiesaldo
Een positief liquidatiesaldo zal statutair worden besteed ten behoeve van een instelling met een soortgelijk doel als dat van de ontbonden Stichting, naar keuze van het bestuur.

Jaarcijfers 2018


PrivacyPrivacybeleid Musea Heiligerlee

De musea Heiligerlee hechten grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van zijn vrijwilligers en die van andere relaties. Deze worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Uitgangspunten:
• Het privacybeleid omvat alle on- en offlinesystemen waarin deze gegevens voorkomen
• Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze behandeld
• Enkel voor welbepaalde, omschreven en gerechtvaardigde doelen worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt
• Gestreefd wordt naar minimale gegevensverwerking
• Persoonsgegevens worden beveiligd en niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk
• Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en personen die deze verwerken wordt geheimhouding opgelegd
• Aan derden worden geen gegevens verstrekt tenzij er toestemming voor verleend is of er sprake is van een wettelijke verplichting
• Rechten van betrokkenen ten aanzien van zijn/haar gegevens worden gegarandeerd


Privacyreglement

In dit Privacyreglement willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Dit houdt in dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen zijn in dit reglement beschreven;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de omschreven doeleinden;
• Vragen om uw toestemming;
• Organisatorische maatregelen hebben genomen waardoor de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden;

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens:
• Onderlinge informatie
• Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en verslagen
• Het versturen van nota’s
• Het inschrijven voor bijeenkomsten
• Het onderhouden van de website
• Het bijhouden van de namenlijst vrijwilligers

Voor het bovenstaande kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• E-mailadres
• Geslacht
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• Naam partner of persoon die te benaderen is in geval van calamiteiten

Persoonsgegevens kunnen aan derden worden verstrekt:
• Als dat nodig is voor de uitvoering van de bovengestelde doeleinden
• In het geval u daar schriftelijk uw toestemming voor geeft
• Als dit wettelijke verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons op zou vragen. Dan zijn wij verplicht deze te verstrekken.

Bescherming van uw gegevens tegen onrechtmatig gebruik geven wij vorm door:
• Alle personen die uw gegevens gebruiken/verwerken geheimhouding op te leggen
• Een gebruiksnaam en wachtwoord te hanteren
• Persoonsgegevens te versleutelen als daar aanleiding voor is
• Back-ups van persoonsgegevens te maken om deze te kunnen herstellen bij technische incidenten

Bewaartermijn:
• Uw gegevens worden niet langer bewaard dan dat daartoe noodzaak is
• 2 Jaar na het beëindigen van het vrijwilligerswerk worden ze uit de systemen gewist.

Rechten omtrent uw gegevens:
• U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebt
• Mocht iets niet correct verwerkt zijn, dan vragen wij u om direct contact met ons op te nemen.